Türkiye’de ADR ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı – TMGD Eğitimi

Ülkemiz 22 Mart 2010 tarihi itibariyle ADR’ye taraf olmuş, 2015 itibariyle de gerekli düzenlemeleri ve yaptırımları getirerek tam anlamıyla uygulamaya başlamıştır.

ADR, Ek A, Bölüm 1.8.3’e göre “Her işletme, tehlikeli malların karayolları ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atar.” Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD), temel olarak tehlikeli mal taşımacılığında yer alan gönderen, taşıyıcı, alıcı, yükleyici, boşaltıcı, ambalajlayıcı gibi taraflara danışmanlık yapmakla ve tehlikeli malların taşınması hususunda zorunluluklara uygunluğun izlenmesiyle görevlidir.

ADR genel hatlarıyla koyduğu kuralların detaylarını ve yürürlüğünü anlaşmaya taraf ülkelerin yetkili kurumlarının düzenlemelerine bırakır. Ülkemizde yetkili kurum olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” ve daha sonradan yapılan güncellemelere göre; tehlikeli madde taşıma işiyle uğraşan tüm işletmeler 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmekle veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlü olacaktır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini ilgilendiren yönetmelik, Ocak 2018 itibariyle benzin istasyonları ile kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsamı altına alacaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavları

ADR’de genel hatları belirtilen şartlar altında TMGD olmak mümkündür. Bakanlıkça 22 Mayıs 2014’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğe göre ülkemizde TMGD olabilmek için:

  1. a) Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
  2. b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
  3. c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

ç) TMGD Eğitimi Yetki Belgesi sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

gerekmektedir.

Tebliğ kapsamında yapılan sınavlar test usulü 40 sorudan oluşup 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir. Üç saat süren sınavın konuları ADR, Ek A, Bölüm 1.8.3.11’de açıkça belirtilmiştir. Adaylar sınavlara ADR Cilt I ve Cilt II ile girerler ve sınav boyunca bu kitapları kullanabilirler. Sınav ücreti 2016 itibariyle 50 TL’dır. Tebliğe göre TMGD sınavları yılda en az bir kez yapılır. Bakanlık 2016 yılı için 2 sınav planlamıştır ve uygulamaktadır. TMGD Eğitimi sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitimi programlarına yeniden katılmaları gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası

TMGD Eğitimini başarıyla bitirip,sınavda başarılı olunması halinde kişi TMGD  sertifikası sahibi olmaya hak kazanır. Gerekli evraklar ile başvurusunu yapan ve sertifikasını alan TMGD’lerin isim ve iletişim bilgileri bakanlığa bağlı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün resmi sitesi www.tmkt.gov.tr adresinde yayımlanır. Böylece TMGD istihdam etmek isteyen firmalar ile TMGD’ler arasındaki iletişim sağlanmış olur.

Bir TMGD en fazla 5 firmaya danışmanlık yapabilir. TMGD’ler ADR’de yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar. TMGD sertifikasının geçerlilik süresi 5 yıldır ve TMGD’ler sertifikalarının sürelerinin son yılında sertifikalarını yenilemek için bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadırlar. TMGDS’yi yenilemek için en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya sertifika süresi dolanların yeniden eğitim almaları gerekir. TMGDS süresi bitmeden Bakanlığın yaptığı sınava girip başarılı olan kişilerin sertifikaları, sertifika süresinin bitim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle yenilenir.